Empiri om likabehandlingsarbete

I Sverige är skolor i lag ålagda att aktivt arbeta mot diskriminering för att främja likabehandling av barn såväl som vuxna. Skolornas åtaganden beskrivs i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som förvisso inte bara är giltig i skolsammanhanget. Skollagen (SFS 2010: 800) innebär också ett stöd för HBT-personer och den slår fast att skolor ska arbeta målorienterat för att säkerställa alla elevers rättigheter och möjligheter. Arbetet måste förebygga diskriminering och främja likabehandling och därtill säkerställa att skolan ingriper i tid mot kränkningar. Detta förebyggande och främjande arbete är skolor ålagda att arbeta med i relation till samtliga diskrimineringsgrunder, varibland sexualitet och könsöverskridande identitet utgör två. (SFS 2008:567).

I ett projekt har syftet varit att ge ett kunskapsbidrag genom att skapa förståelse för hur skolor avser att ta sig an det HBT-relaterade arbetet. Lagbokens skrivningar är att betrakta som skarpa och med tanke på att lagtexterna år 2017 varit giltiga i minst fem år, gjordes inför projektet antagandet att lagarna skulle hunnit bli implementerade i skolans verksamhet. I projektet användes således skolors likabehandlingsplaner som empiriskt material och den empirin finns att tillgå för den intresserade. I bearbetningen av det empiriska materialet extraherades utsagor som berörde skolornas arbete inom områdena sexualitet, kön och etnicitet. Utsagorna som tillhör vart och ett av dessa tre områden presenteras i de bifogade filerna.

Sexuell läggningPDF

GenusPDF

EtnicitetPDF

Annons

Om Mattias Lundin

Jag undervisar i lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna vid Institutionen för didaktik och lärares praktik, Linnéuniversitetet. I grunden är jag grundskollärare och har byggt på min lärarutbildning med en magisterexamen i pedagogik och disputerat i naturvetenskapernas didaktik.
Detta inlägg publicerades i Material/Blogg. Bokmärk permalänken.